About us

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
R M Nanayakkara - Chairman
I C Nanayakkara - Deputy Chairman
(also alternate Director to R M Nanayakkara )
W D K Jayawardena - Managing Director / Group CEO 
Deshamanya M D D Pieris
Mrs. K U Amarasinghe 
R A Fernando

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
Dr H Cabral PC - Chairman
Mr I C Nanayakkara - Deputy Chairman
Mrs K U Amarasinghe - Director
Mrs D P Pieris - Director
Mr P A Wijeratne - Director
Mr A Nissanka - Director/ CEO

Registered Office - No. 68, Bauddhaloka Mawatha, Colombo - 04
Directors
I C Nanayakkara - Chairman
Mrs. K U Amarasinghe
W D K Jayawardena
P D J Fernando
D M D K Thilekeratne – Director/CEO

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
P D G Jayasena
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
W D K Jayawardena - Chairman
S Gurusinghe – Managing Director K A K P Gunawardena Dr. J M Swaminathan

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena – Chairman
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
I C Nanayakkara - Chairman
Mrs. K U Amarasinghe
Dr H Cabral PC

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
W D K Jayawardena
K A K P Gunawardena
Dr J M Swaminathan

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
Mrs. V G S S Kotakadeniya
J B W Kelegama
D S K Amarasekera

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
F K C P N Dias - Chairman
K A K P Gunawardena
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
J B W Kelegama
P D G Jayasena

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena – Chairman
P D G Jayasena
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
D M D K Thilakeratna
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena – Chairman
P D G Jayasena
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena – Chairman
P D G Jayasena
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena – Chairman
P D G Jayasena
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena – Chairman
P D G Jayasena
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena – Chairman
P D G Jayasena
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
F G A Lawrence
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
R D Tissera
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
P D G Jayasena

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
F K C P N Dias
K A K P Gunawardena
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
W D K Jayawardena
Mrs. K U Amarasinghe
D S K Amarasekera
Prof. M T A Furkhan
S Furkhan
Dr. J M Swaminathan

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
W D K Jayawardena
Mrs. K U Amarasinghe
D S K Amarasekera
Dr. J M Swaminathan
 

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
D S K Amarasekera
K A K P Gunawardena
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
J B W Kelegama
P D G Jayasena

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
P D G Jayasena
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
P D G Jayasena
K A K P Gunawardena

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
P D G Jayasena
K A K P Gunawardena

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
I C Nanayakkara – Chairman
W D K Jayawardena
R Tissera

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
W D K Jayawardena
Mrs. K U Amarasinghe
D S K Amarasekera
K A K P Gunawardena

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
Miss C S Emmanuel
Mrs. R T Seneviratne
Mrs. J K Vaas

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
P D G Jayasena
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
P D G Jayasena

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
M R Adema
R D Tissera
J B W Kelegama

Registered Office - No. 100/1, Sri Jayawardenapura Mawatha, Rajagiriya.
Directors
K A K P Gunawardena
P D G Jayasena